خدمات ما در دپارتمان توسعه کسب و کار

  1. تحقیقات بازار
  2. تدوین استراتژی بازاریابی و فروش
  • تدوین برنامه بازاریابی و فروش
  • تدوین برنامه بازاریابی دیجیتال