پادکست اینوهلث با موضوع نوآوری و فناوری حوزه سلامت هر سه شنبه ساعت ۱۸ با مجری گری دکتر محمد نقی زاده منتشر می شود، مدت زمان این برنامه در حدود ۲۰ دقیقه و شامل سه بخش می باشد، بخش اول اخبار حوزه سلامت، بخش دوم تحلیل یا مصاحبه، بخش سوم بررسی نظرات و کامنت های مخاطبین.