روز جمعه مورخ ۱۸ مرداد ماه گزارش خبری مربوط به شرکت رهپویان دانش و فناوری فرا از اخبار سراسری ساعت ۱۴ شبکه ۱ سیما پخش شد.