نظام یکپارچه مدیریت منابع انسانی شرکت مژده

شرکت صنعت پخش مژده با سابقه فعالیت بیش از ده سال در زمینه تامین ،تولید و توزیع کالای اساسی و جهت خلق آینده ای روشن و امید بخش اقدام به تحلیل محیط پیرامون و درون نموده و با شناسایی فرصتها و تهدیدات و شناخت نقاط قوت و ضعف خود در نهایت برای تحقق” ساختن برای ماندن ” حرکت به سوی تعالی سازمانی را مسیر هدایت سازمان قرار داده است.

یکی از پروژه های اولویت دار بهبود با عنوان ” بازنگری در ساختار سازمانی و نظام مدیریت و توسعه عملکرد کارکنان” تعریف شد. چون سازمان به دنبال حل اساسی و بهبود ساختار مدیریت منابع انسانی می باشد. در راستای اجرای پروژه فوق واحد منابع انسانی آن سازمان اقدام به تحقیقات در خصوص شناسایی مجریان مجرب و کاردان نمود که در نهایت منجر به انتخاب “شرکت رهپویان دانش فن آوری فرا” گردید.

در همین راستا نیازها و انتظارات کلی که سازمان قبل از اجرای پروژه در جهت برآورده سازی آنها بود در قالب موارد زیر ارائه گردید:

  • ساختاری سازمانی: با توجه مبنا قراردادن چارچوب فرایندی APQC ، ساختاری متناسب، همسو و چابک با این چارچوب تدوین شود.
  • شغل: کلیه مشاغل در ساختار سازمانی شناسایی و تدوین شوند.
  • شرایط احراز: شرایط احراز متنساب با هر کادم از مشاغل سازمانی استخراج وتدوین شوند.
  • شرح شغل: شرح شغل شناسایی شده در ساختار سازمانی تشریح شود.
  • ارزش گذاری شغل: کلیه مشاغل شناسایی شده، ارزشگذاری شوند.
  • ارزیابی شاغلین مشاغل: شاخص های ارزیابی برای شاغلین مشاغل تدوین شود.
  • مسیر شغلی: مسیر شغلی یا مسیر ارتقا و رشد هر کدام از کارکنان (بالغ بر 120 نفر) در شماغل شناسایی شده، مشخص شود.
  • حقوق و دستمزد: تدوین سیستم حقوق و دستمزد انگیزشی به صورتی که انگیزه را برای کارکنان و عدال ایجاد نماید.
  • نحوه پراخت: شرایط و نحوه پرداخت هر کدام از مشاغل با توجه به شاخص های عمکلردی شغل مشخص شود.

با توجه به موارد فوق، پروژه در طی 5 ماه کاملا براساس زمانبندی تعیین شده، تعامل 100 درصدی با کلیه واحدها و در قالب کارگروه های مختلف به پایان رسید که از جمله خروجی و دستاوردهای پروژه میتوان به تدوین و بازنگری ساختار سازمانی برای کلیه سطوح، شناسایی بیش از 40 عنوان شغلی، تدوین شناسنامه شامل شرایط احراز عمومی و اختصاصی، ارزشیابی کلیه مشاغل براساس روش مرسر، تطابق شغل و شاغل برای کلیه شاغلین (بالغ بر 120 نفر)، ارائه داشبورد تطابق شغل و شاغل، نیازسنجی و طراحی مسیر توانمندسازی هریک از افراد سازمان براساس خروجی تطابق شغل و شاغل، شناسایی، آیین نامه مدیریت عملکرد فردی براساس ارزیابی 360 درجه، نظام یکپارچه حقوق و دستمزد، کارانه و پاداش عملکردی متصل به سیستم مدییت علکرد فردی، تعیین حقوق و دستمزد برای کلیه افراد سازمان و در نهایت ارائه داشبورد تعیین حقوق و دستمزد، اشاره نمود.