طراحی نظام حقوق و دستمزد

تعیین عادلانه حقوق و دستمزد کارکنان، یکی از مکانیزم های مهم در حفظ و نگهداشت نیروی انسانی توانمند در شرکت ها می باشد. دو دسته عامل موثر درخشنودی و رضایت شغلی کارکنان وجود دارد. دسته اول عوامل انگیزشی که وجود آنها برانگیزاننده وموجب تداوم رضایت شغلی است ودسته دوم عوامل نگهدارنده که چندان بادوام به حساب نمی آیند و نبود آنها باعث نارضایتی شغلی میگردد. پرداخت متناسب با کار نیز به عنوان یک عامل نگهدارنده محسوب می شود و از ابعاد بهبود شرایط کار، ارتقاء و… به عنوان عامل برانگیزاننده قوی در رضایت شغلی کارکنان نام برده می شود.
فارغ از میران حقوق و دستمزد، نحوه محاسبه و پرداخت آن و ادراک کارکنان از میزان عدالت رعایت شده، می تواند یکی از مهمترین ابزارهای انگیزشی در سازمان باشد. در سال های اخیر پس از ایجاد شرکت مژده، به علل مختلف از جمله ویژگی های خاص صنعت تلکام سیستم واحدی در این شرکت برای محاسبه حقوق و دستمزد وجود نداشته است و حقوق کارکنان با تصمیم شخصی مدیران ارشد سازمان و بدون مستندات دقیق تعیین می شده است. از اینرو ضروری است تا سیستمی کارآمد برای تعیین میزان حقوق و دستمزد کارکنان شرکت با توجه به مقتضیات صنعت و شرایط خاص شرکت تدوین گردد.

باهم تغییر ایجاد می‎کنیم.

 

فرایند تعیین حقوق و دستمزد و جبران خدمت عملکردی به شرح زیر خواهد بود: