طراحی بسته جامع مدیریت عملکرد کارکنان

ارزيابی عملكرد به عنوان يك ارزيابی دوره‌ای، رسمی و اغلب مكتوب از عملكرد شغلی كاركنان است كه به‌منظور دستيابی به اهداف مختلف مورد استفاده قرار می گيرد. شناخت كاركنان ساعی و اعطاي پاداش به آنها، ايجاد انگيزه براي بهبود عملكرد آنان و ساير كاركنان، از جمله علل اصلی ارزيابی عملكرد می باشد. در گذشته مديران، ارزيابی عملكرد را فقط به منظور كنترل فعاليت‌هاي كاركنان انجام می دادند، در حالی كه امروزه جنبه راهنمايی و ارشادي اين عمل، اهميت بيشتري يافته است.
هدف اصلی از ارزيابی عملكرد اين است كه اطلاعات ضروري درباره نيروهاي شاغل در سازمان جمع آوري و در دسترس مديران قرار گيرد تا آنها بتوانند تصميمات بجا و لازم را در جهت بالابردن ارتقاء كمی و كيفی كاركنان اتخاذ نمايند.

باهم تغییر ایجاد می‎کنیم.

 

رصد تحقق اهداف سازمانی از طريق سنجش عملكرد و همچنين كارآيی و اثربخشی هر سازمانی از اصول اصلی پويايی سازمان است لذا به منظور سنجش ميزان  تحقق اهداف سازمانی و افزايش بهره وري، عملكرد كارمندان در دوره هاي مشخص سالانه به صورت منظم و براساس شاخص هاي عمومی و اختصاصی مورد ارزيابی قرار خواهد گرفت كه نتيجة آن در ارتقاء اثر بخشی، بهره وري، افزايش كيفيت  خدمات، پاسخگويی در مقابل عملكرد، رضايت ذينفعان و برخورداري از مزايا و ساير موارد لحاظ خواهد شد.

فرایند تدوین آیین‌نامه ارزیابی عملکرد کارکنان در شکل بالا تشریح شده است.