نظام یکپارچه مدیریت منابع انسانی شرکت سرمایه گذاریهای خارجی ایران

بدنبال تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران (سال 1376)، سرمایه‌گذاری‌های انجام شده دولت ایران در خارج از کشور، در دوره قبل از انقلاب اسلامی، به این شرکت واگذارگردید و در طی دوره فعاليت، عوايد حاصل از دارایی‌ها نيز مصروف سرمایه‌گذاری‌ در حوزه‌های مختلف شده است.

در حال حاضر دارایی‌های شرکت در قاره هاي مختلف جهان و 18 کشور گسترش داشته و حوزه‌هایی نظیر بازارسرمایه، صنعت، بانک، موسسات مالی و اعتباری، معدن و …. را در برمی‌گیرد.

در همین راستا نیازها و انتظارات کلی که سازمان قبل از اجرای پروژه در جهت برآورده سازی آنها بود در قالب موارد زیر ارائه گردید:

  • ساختاری سازمانی: با توجه به ساختار نیمه دولتی و لزوم وجود ساختاری چابک برای همکاری با شرکتهای بین المللی، نیاز به بازطراحی ساختار احساس می شود.
  • شغل: کلیه مشاغل در ساختار سازمانی شناسایی و تدوین شوند.
  • شرایط احراز: شرایط احراز متناسب با هر کدام از مشاغل سازمانی استخراج و تدوین شوند.
  • شرح شغل: شرح شغل شناسایی شده در ساختار سازمانی تشریح شود.
  • ارزیابی شاغلین مشاغل: شاخص های ارزیابی برای شاغلین مشاغل تدوین و تطابق شغل و شاغل انجام پذیرد.
  • نیاز سنجی آموزشی: مسیر شغلی  و نیاز سنجی آموزشی هر کدام از کارکنان (بالغ بر 45 نفر) در مشاغل شناسایی شده، مشخص شود.
  • طراحی فرایندهای سازمانی: با توجه به عدم شناسایی و طراحی فرایندهای اصلی کسب و کار، کلیه فرایندهای سازمان شناسایی و طراحی شوند.

با توجه به موارد فوق، پروژه در طی 5 ماه کاملا براساس زمانبندی تعیین شده، تعامل 100 درصدی با کلیه واحدها و در قالب کارگروه های مختلف به پایان رسید که از جمله خروجی و دستاوردهای پروژه میتوان به تدوین و بازنگری ساختار سازمانی برای کلیه سطوح، شناسایی بیش از 40 عنوان شغلی، تدوین شناسنامه شامل شرایط احراز عمومی و اختصاصی، ارزشیابی کلیه مشاغل براساس روش مرسر، تطابق شغل و شاغل برای کلیه شاغلین (بالغ بر 120 نفر)، ارائه داشبورد تطابق شغل و شاغل، نیازسنجی و طراحی مسیر توانمندسازی هریک از افراد سازمان براساس خروجی تطابق شغل و شاغل، شناسایی، آیین نامه مدیریت عملکرد فردی براساس ارزیابی 360 درجه، نظام یکپارچه حقوق و دستمزد، کارانه و پاداش عملکردی متصل به سیستم مدییت علکرد فردی، تعیین حقوق و دستمزد برای کلیه افراد سازمان و در نهایت ارائه داشبورد تعیین حقوق و دستمزد، اشاره نمود.