صنم السادات فرنودی

دکترای مدیریت تکنولوژی از دانشگاه علوم تحقیقات

عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری ایران

عضو انجمن مشاوره مدیریت ایران