سند ملی و نقشه راه توسعه فناوری لیزر و فوتونیک

ستاد توسعه ی فناوری لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی، در سال 1394 با هدف حمایت از ایجاد و توسعه ی فناوری های نوین این حوزه در کنار توسعه ی اقتصاد دانش بنیان ایجاد گردید. از وظایف اصلی این ستاد می توان به راهبری حوزه لیزر و فوتونیک، تجاری سازی فناوری ها، توسعه بازار لیزر و فوتونیک، ساماندهی حمایت ها و پشتیبانی منابع و در نهایت ترویج علم و توسعه ی منابع انسانی دانش بنیان اشاره نمود.

اهمیت روزافزون لیزر و فوتونیک در ابعاد مختلف زندگی و کاربردهای متنوع این حوزه را بکی از حوزه های راهبردی علم و فناوری کشور تبدیل نموده است. با وجود گذشت نزدیک به 30 سال از شروع فعالیت های تحقیقاتی و توسعه ی فناوری در این حوزه، نتایج و خروجی ها از انتظارات بازیگران فاصله دارد. از دلایل این فاصله می توان به پراکندگی فعالیت ها و عدم انسجام در راهبری فعالیت های بازیگران اشاره نمود. از این رو سند ملی توسعه فناوری لیزر و فوتونیک به منظور ایجاد انسجام و هم افزایی بازیگران تدوین گردید.

توسعه ی فناوری و نوآوری دارای ابعاد متنوعی بوده که بعضاً کشور در هرکدام از آن ها با چالش های جدی روبه رو است. نکته اساسی در این طرح شناسایی چالش های اصلی در طی فرایند توسعه فناوری و نوآوری بوده است. ارزیابی ها و بررسی های حوزه ی لیزر و فوتونیک نشان از این امر داشت که چالش های اساسی در این حوزه بیشتر شامل زیرساخت-های سخت افزاری و نرم افزاری، منابع تأمین هزینه های توسعه  و مقبولیت کاربردهای لیزر و فوتونیک در جامعه بوده-است. از این رو در برنامه ریزی صورت گرفته تدابیر و سیاست های لازم جهت رفع چالش های موجود در نظر گرفته شده اند.

از طرفی در فرایند تدوین سند ملی، این باور تقویت گردید که همراهی ذینفعان به شدت در موفقیت آینده ی آن تأثیرگذار خواهد بود از این رو تلاش گردید تا با نمایندگان تمامی بازیگران کلیدی جلسات مفهومی جهت شناسایی نیازهای آینده و روندهای اصلی توسعه فناوری لیزر و فوتونیک برگزار گردد. در ادامه برای اینکه کنترل و نظارت بر برنامه ممکن و همچنین انعطاف پذیری برنامه های بیشتر شود، دوره های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مشخص شدند و برای دستیابی به اهداف کلان طرح برای هرکدام از این دوره های زمانی اهداف میانی و شاخص های کلیدی عملکرد تدوین گردید. نتیجه ی این امر ایجاد سازوکار دقیق تر و منظم تر نظارت و بروزرسانی سند می باشد.