مدیریت تجاری سازی و توسعه محصول جدید

تکنولوژی همواره باپیشرفت جامعه مرتبط بوده است و هیچگاه تا این حد، بهبود و ارتقای استانداردهای زندگی را به تکنولوژی وابسته ندانسته اند. رونق اقتصادی کشورها ، صنایع و شرکت ها به مدیریت موثر تکنولوژی وابسته است. تکنولوژی، ثروت خلق می کند. بهره برداری مناسب از تکنولوژی قویا بر قدرت رقابتی شرکت تاثیر می گذارد و دیگر مسئله ای انتخابی نیست، بلکه مسئله بقای شرکت در بازار است.

امروزه کشورها و سازمان ها ، ارتباط بین خلاقیت و موفقیت اقتصادی را درک می کنند و می پذیرند.توسعه تکنولوژی موجب برتری مبدع و خالق خود می شود.مشخصا ، کاربرد تکنولوژی ، و نه تنها طراحی و توسعه آن ، کلید موفقیت در اقتصاد رقابتی دنیا است. اقتصادهای توسعه یافته را با کشورهایی می شناسند که به نحوی مناسب از تکنولوژی برای خلق ثروت بهره می گیرند.ذکر این نکته ضروری است که این تکنولوژی نیست که ثروت خلق می کند ، بلکه این شیوه موثر و مناسب بهره گیری از تکنولوژی است که ثروت می سازد.

بنابراین یک سازمان باید توانایی تبدیل فناوری‌های جدید به محصولات موفق تجاری رابرای خلق ثروت داشته باشد.در واقع این مفهوم در قالب تجاری سازی تکنولوژی ارائه می شود.  تجاری‌سازی دربرگیرنده‌ی آرایه‌های مختلفی از فرایندهای مهم فنی، تجاری و مالی است که باعث تبدیل فناوری جدید به محصولات یا خدمات مفید می‌شود. این فرایند شامل فعالیتهایی از قبیل ارزیابی بازار، طراحی محصول، مهندسی تولید، مدیریت حقوق مالکیت معنوی، توسعه استراتژی بازاریابی، افزایش سرمایه و آموزش کارگر می‌شود. به عبارتی دیگر تجاری سازی تکنولوژی ، ایجاد یک موقعیت پیشرو برای محصولات جدید در بازار می باشد.

ازآن جا که هدف از توسعه هر تکنولوژی رسیدن آن به بازار و تجاری شدنش می باشد ، بدین منظور تکنولوژی بایستی به سطحی از بلوغ و آمادگی برسد ،تا آماده ورود به بازار و مرحله تجاری سازی شود.این فرآیند شامل طی مراحلی از ایده تا بازار می باشد. اگر تکنولوژی در هریک از این مراحل به میزان بلوغ مورد نیازو کافی نرسد ، نمی تواند وارد مرحله بعدی تجاری سازی شود. بنابراین با توجه به حساسیت این موضوع  باید فرآیند ایده تا بازار را به نوعی هدایت کرد تا تکنولوژی که آماده برای ورود به بازار می شود از بلوغ کافی برخوردار باشد تا بتواند سازمان دارنده تکنولوژی رابه موقعیتی در بازار برساند که در آن مزیت رقابتی داشته باشد .

درصنایع کشور ما، مشکلات بسیاری مانند عدم شناخت کافی از روشهای موجود تجار سازی وعدم بکارگیری موثر روش مناسب وجود دارد که این امر ،به توجه نا کافی به فرآیند ایده تا بازار و مشکلات آن اشاره دارد. ‌‌‌بنابراین این نیاز احساس می شود که  به شناسایی فرآیند ایده تا بازار برای محصولات در هر صنعتی پرداخت وبررسی های لازم  از نظر سطوح آمادگی انجام گیرد تا به یکپارچگی و هماهنگی در کل فرآیند رسیده و در نهایت به مدلی مناسب برای تجاری سازی دست یافت.

این امر شرایطی را برای سازمان بوجود می آورد که منجر به حفظ موقعیت رقابتی در بازار، دوام بلندمدت محصول یا فرایند ایجاد فناوری به عنوان یک محصول با ارزش شود.  به عبارتی دیگر، سازمان با توانایی در نوآوری های تکنولوژیکی می تواند به توسعه تکنولوژی برسد و هرچه بیشتر از فرصت ها برای از بین بردن تهدیدات  برای رسیدن به منافع بلند مدت استفاده کند.

سرفصل دوره‎ی آموزشی

 • آشنایی با مفاهیم تجاری سازی تکنولوژی
 • شناسایی فرایند ایده تا بازار
 • اندازه گیری میزان بلوغ تکنولوژی و اثرات آن بر تجاری سازی تکنولوژی
 • بررسی انواع مدل های تجاری سازی تکنولوژی و درآمدزایی تکنولوژیک
 • ارائه یک نمونه موردی از تجاری سازی تکنولوژی
 • آشنایی با مفاهیم نوآوری تکنولوژیک و توسعه محصولات جدید
 • آشنایی با مدل های نوآوری تکنولوژیک
 • انتخاب مدل مناسب نوآوری تکنولوژیک در سازمان
 • آشنایی با فرآیندتوسعه محصولات جدید
 • ارائه یک نمونه موردی از پروژه توسعه محصولات جدید

مشخصات کلی دوره آموزشی

 • مدرس و تسهیلگر: دکتر محمد نقی زاده
 • مدت زمان دوره: یک  ونیم روزه (۱۲ ساعت)
 • ثبت نام سازمانی و سفارشی: ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان (حد نصاب ۱۵ نفر)

فرم ثبت نام