تدوین استراتژی فناوری

استراتژی تکنولوژی در یک افق مشخص، مسیر های توسعه و پیشرفت فناوری و همچنین کسب و بهره برداری از دانش های نو را مشخص می کند . همچنین تکنولوژی مناسب را برای تولید محصول مناسب و با قیمت مناسب را تعیین کرده و مجموعه ای از اهداف و ابزارهای کنترل را برای رسیدن به آنها را در اختیار سازمان قرار می دهد. استفاده از تکنولوژی و توسعه آن جهت دستیابی به مزایای رقابتی پایدار در شرکت را استراتژی تکنولوژی گویند. اگر فرض کنیم همه تکنولوژیهای دنیا و کشور (چه در دسترس و چه نوظهور)در کاتالوگی معرفی شده اند،استراتژی تکنولوژی شرکت نشان می دهد که شرکت چه تکنولوژی هایی را از این کاتالوگ انتخاب و به اصطلاح سفارش داده است. استراتژی تکنولوژی شرکت چگونگی این سفارش را نیز تبیین می کند.

باهم تغییر ایجاد می‎کنیم.

 

سوالاتی که استراتژی تکنولوژی به آنها پاسخ می دهد، به شرح زیر است.

 

استراتژی تکنولوژی یا استراتژی فناوری

در این خدمت، پس از بررسی و تحلیل محیط بیرونی؛ روندها، بازار داخلی و جهانی، اسناد بالادستی سازمان مانند استراتژی، جذابیت های فناوری و توانمندی های موجود در سازمان و محیط پیرامونی ، نقاط فرصت شناسایی می شوند و اولویت های فناوری سازمان به صورت کامل احصا می شوند. یکی از ملاحظات کلیدی این خدمت مشارکت کامل مدیران و کارشناسان تخصصی شرکت در فرایند تدوین استراتژی فناوری می باشد. مراحل مختلف تدوین استراتژی فناوری را می­توان اینگونه بیان نمود:

گام اول: تحلیل محیط داخلی و خارجی

در این مرحله محیط داخلی از جمله اسناد بالادستی، گزارش های عملکردی، عوامل کلیدی موفقیت، حوزه­های مورد تاثیر فناوری، انتظارات ذینفعان و نظرات خبرگان داخلی و محیط خارجی از جمله روندهای توسعه فناوری، اتفاقات بازارهای مرتبط، رفتارهای رقبا و مواردی از این دست بررسی خواهند شد.

گام دوم: انتخاب فناوری های دارای اولویت

بر اساس شناخت ایجاد شده نسبت به چیستی و وضعیت موجود داخل و خارج سازمان از منظر فناوری¬ها، در این بخش تحلیل¬ شکاف فنی صورت خواهد گرفت و نیازمندی¬های بهبود، ارتقا و جایگزینی فناوری شناسایی می¬گردد. این تحلیل موجب خواهد شد تا جذابیت¬های فنی و تجاری هر یک از تکنولوژی¬ها مشخص شده و راهنمایی برای انتخاب برنامه¬های فناورانه ایجاد گردد.

گام سوم: تعیین اهداف مدنظر در هر فناوری دارای اولویت

برای اکتساب و بهره­برداری از فناوری ها لازم است تا ابتدا مشخص شود هدف اصلی دستیابی به آن چیست، بر همین اساس برای هر یک از حوزه­های فنی منتخب، اهداف و نتایج مورد انتظار در انتهای برنامه اکتساب فناوری مشخص خواهد شد که شاکله اصلی استراتژی تکنولوژی بنگاه را شکل خواهد داد

گام چهارم: برنامه اقدام دستیابی به تکنولوژی

در این بخش برنامه¬های عملیاتی دستیابی به تکنولوژی تدوین خواهد شد. از این رو ابتدا شیوه اکتساب شامل اینکه آیا تحقیق و توسعه مناسب است یا خرید فناوری و یا مدل دیگری از انواع اکتساب، بررسی خواهد شد. سپس با توجه به ویژگی¬ها و اقتضائات اجرایی برای هر فناوری یک RFP تدوین می¬گردد. برای جلوگیری از انحراف و کاهش احتمال خطا در اجرایی کردن برنامه¬ها، پیوست¬های لازم از جمله وندور لیست تأمین کنندگان فناوری، مدیریت ریسک اکتساب فناوری و همچنین مسیرهای حفاظت از دارایی¬های تکنولوژیک تدوین و ارائه خواهد شد.