تحقیقات بازار

امروزه خبرگان در کسب وکار، اقسام مختلف فناوری و نوآوری را به عنوان منابع کلیدی سازمانها میشناسند و معتقدند که مدیریت این منابع گرانبها نقش بسزایی در موفقیت سازمانها ایفا مینماید. از این رو شرکت فرا با استفاده از نظرات خبرگان و پژوهشگران این حوزه، فرایندها و نظام مدیریت فناوری و نوآوری را در سازمانها طراحی و پیادهسازی مینماید. این فرایندها در کنار یکدیگر مدیریت منابع فناوری و نوآوری را ممکن میسازند و به سازمانها این امکان را میدهند که با شناسایی فناوریهای مناسب، مسیرهای اکتساب را ارزیابی نموده و با بهترین روش فناوری مورد نظر را بهدست آورده و از آن بهرهبرداری نمایند.

باهم تغییر ایجاد می‎کنیم.

 

رویکرد فرا

هدف اساسی و عامل بقای بسیاری از سازمان‌ها را می‌توان درآمدزایی از طریق ارائه محصول/ خدمات بیان نمود. فرآیندی که موفقیت در آن مستلزم شناختی دقیق از بازار و نیاز مشتریان است و بنا بر حوزه فعالیت سازمان این شناخت می‌تواند بسیار زمان‌بر، پرهزینه و ناپایدار باشد.

تحقیقات بازار فرآیندی است که به سازمان‌ها کمک می‌کند با درکی عمیق‌تر از شاخص‌های اثرگذار در محیط خود و شناخت بهتر مشتریان سازوکارهای لازم برای دستیابی به حجم مطلوبی از سهم بازار را طراحی نموده و از این رهگذر موفقیت سازمان را حاصل کنند.

محیط پرتلاطم امروزی اجرای تحقیقات بازار را در اکثر کسب و کارها تبدیل به فرآیندی ضروری نموده است که به دلیل نیاز به تخصص، شناخت دقیق بازار و روش‌های تحلیل، دسترسی به ابزارها، گزارش‌های معتبر و البته زمان‌بر بودن به مجموعه‌هایی که توانمندی اجرای این فرآیند را دارند سپرده می‌شود.

در اجرای تحقیقات بازار، بنابر فاکتورهای مهی چون نوع صنعت، اندازه کسب و کار، نوع محصول/ خدت، محیط هدف و … مراحلی باید طی شوند.

اجرای تحقیقات بازار

در فرآیند تحقیق بازار با شناخت دقیق صنعت، محصول و سازمان مورد مطالعه ابتدا تعریفی کلی از مسئله پیش‌ رو طرح می‌‌گردد. شناخت مسئله می‌تواند گام اول در شفافیت مراحل اجرای طرح باشد. با تعریف مسئله فرآیندهای شناسایی و تعریف اهداف آغاز شده و در هماهنگی با سازمان اهداف اصلی و فرعی شناسایی و از یکدیگر تفکیک می‌گردند. با شناخت اهداف تیم تحقیقات بازار مجموعه فرا با استفاده از ابزارهای تخصصی و متناسب با المان‌های پروژه اقدام به جمع‌آوری داده‌ها از منابع اطلاعاتی متعدد می‌نماید. فاز جمع‌آوری داده‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین مراحل در فرآیند تحقیق بازار شناخته می‌شود که پس از تعیین قالب مورد استفاده در تحقیقات بازار آغاز شده و با پایان آن باید داده‌های مجتمع شده با استفاده از تجربیات و تخصص تیم تحقیقاتی مجموعه فرا و استفاده از ابزارهای کمی و کیفی تبدیل به اطلاعات ارزشمندی شوند که مبنایی برای تدوین گزارش نهایی خواهند بود.

گزارش نهایی بر پایه اطلاعات آنالیز شده و بر اساس تعاریف اولیه پروژه و اهداف متصور طراحی شده و با استفاده از جداول و نمودارهای متعدد گرافیکی تدوین خواهد شد.
نتایج حاصل از این فرآیند می‌توانند به مدیریت سازمان چشم‌اندازی بسیار مطلوب و شفاف از صنعت و شرایط موجود در آن ارائه نماید و در تصمیم گیری‌های خطیری که تاثیر مستقیم بر درآمدزایی و آینده سازمان دارند بسیار موثر خواهند بود. مجموعه رهپویان دانش و فناوری فرا این آمادگی را دارد که پس از اتمام فرآیند تحقیقات بازار، در کنار سازمان قرار گرفته و راهکارهای حرفه‌ای خود را در گسترش بازارهای داخلی و ورود به بازارهای بین‌المللی در قالب مشاوره‌های تخصصی ارائه نماید.