ارائه خدمات تجاری سازی به شرکتهای ستاد توسعه زیست فناوری

ستاد توسعه زیست‌فناوری در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۸۷ به‌عنوان یکی از ستادهای فناوری‌های راهبردی زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ایجاد گردید. از وظایف اصلی این ستاد می توان به سیاست گذاری و برنامه ریزی ملی، هماهنگی و هم افزایی منابع و امکانات کشور و نظارت بر پیشرفت زیست فناوری کشوراشاره نمود. در سال ۱۳۹۴ این ستاد تصمیم گرفت تا با اختصاص بخشی از هزینه های خود به توانمندسازی شرکت های زایشی در مراکز پژوهشی، بستر موفقیت آن ها را فراهم نماید.

این خدمات در سه مرکز به صورت پایلوت ارائه گردیدند که مؤسسه سرم سازی واکسن سازی رازی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج و مرکز مهندسی زیستی دانشگاه تهران را شامل می شد.در همین راستا شرکت رهپویان دانش و فناوری فرا در همکاری دانشگاه علامه طباطبایی به شرح زیر پرداخت. نخست چارچوب شناسایی طرح-های با قابلیت تجاری سازی در قالب شرکت های زایشی طراحی گردید، برای این منظور ابتدا مفاهیم تجاری سازی و ایجاد شرکت زایشی در داخل و خارج از کشور بررسی شد و بر اساس چالش های اصلی موجود در این رابطه و عوامل کلیدی موفقیت چارچوب اصلی ایجاد و توسعه ی شرکت های زایشی تدوین گردید. در ادامه با حضور میدانی در هر یک از مراکز مذکور، طرح های موجود فناورانه جمع آوری و دارای شناسنامه گردیدند و طرح های با قابلیت ایجاد شرکت زایشی شناسایی شدند.

در انتها نیز برای هر کدام از طرح های با قابلیت ایجاد شرکت زایشی، برنامه ی ایجاد و رشد شرکت های نوپا تدوین گردید که تحت عنوان نقشه راه ایجاد شرکت زایشی به کارفرما ارائه شد. در کنار تدوین برنامه ی گام به گام رشد شرکت ها، موارد حقوقی ثبت شرکت و سایر خدمات اولیه نیز ارائه گردید تا شرکت های جدید با استانداردهای اولیه ایجاد گردند. در واقع کلیدی ترین دستاورد این طرح برای کارفرما ضمن شناسایی فرصت های آینده ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری های نوین در سه مرکز پژوهشی، آشنایی با چالش ها و معضلات تجاری سازی و ایجاد شرکت زایشی بوده است که می تواند در سیاست گذاری های آینده مورد نظر قرار گیرد.