تحلیل و مشاوره خدمات حقوقی پتنت

تحلیل پتنت به عنوان ابزاری برای پایش روند توسعه فناوری کمک فراوانی به تصمیم گیری  در خصوص انتخاب حوزه فعالیت و نوع اقدامات در سطوح مختلف سازمانی می کند. تحليل پتنت، علاوه بر اينكه جايگاه فعلي فناوري را براي ما نشان مي دهد، سمت و سويي كه فناوري در آن در حال حركت است را نيز ترسيم مي كند. از این رو شرکت رهپویان دانش و فناوری فرا، با استفاده از استاندارد بین المللی آی پی سی (IPC) که مربوط به سازمان جهانی ثبت اختراعات میباشد به جمع آوری و تحلیل اختراعات میپردازد. از جمله مخاطبین مهم این خدمت  سیاستگذاران و مدیران، صنایع و شرکت های خصوصی، محققین، واحدهای صنعتی و تجاری و دانشگاهیان میباشند.رویکرد فرا

شناخت از فناوری

هدف از این مرحله، تعیین جایگاه فناوري موجود در سازمان کارفرما در درخت فناوري مربوط به آن است. همچنین، در این مرحله سیستمها، فرایندها، ساز و کارها، اجزاي کلیدي فناوري و مزایا و محدودیت هاي ان تعیین خواهد شد. منابع اصلی تأمین اطلاعات در این فاز، گزارشها و مدارك در دسترس کارفرما، مطالعات کتابخانه اي و جستجوي اینترنتی است.

جستجو و استخراج پتنت هاي مرتبط

در فرایند تحلیل پتنت، شیوه اتخاذ شده براي جستجوي پتنت و تصمیم گیري در مورد اطلاعاتی که باید از هر پتنت استخراج شود، بسیار اهمیت دارد. در حقیقت، در این بخش تنها یک جستجوي ساده مد نظر نیست؛ بلکه جستجو باید به نحوي اثربخش باشد و استخراج اطلاعات با دید تصمیم گیرنده صورت گیرد. از این رو با انتخاب دقیق کلید واژهها به جمعآوری اختراعات موجود در بانکهای اطلاعاتی پرداخته میشود.


تحلیل اطلاعات پتنت ها

در این مرحله، با توجه به اطلاعات به دست امده و موضوعات و محتواي پتنت هاي انتشار یافته در این زمینه، شاخص هاي مورد اهمیت در فرایند تحلیل با تعامل با متخصصان همکار در سازمان کارفرما تعیین خواهند شد. سپس، بر اساس شاخص هاي تعیین شده و مطالعه هدفمند پتنت ها، بانک اطلاعاتی حاوي اطلاعات مورد نیاز براي تحلیل ایجاد خواهد شد. در بخش نهایی، اطلاعات بدست آمده در قالب خروجیهای زیر تحلیل خواهند شد.

  • صاحبان اصلی فناوری و دانش فنی در ایران و جهان
  • مشخص نمودن روند احتمالي آتي در فناوري مورد نظر
  • درخت فناوری با توجه به اختراعات ثبت شده
  • ارزیابی چرخه عمر فناوری
  • ابر واژگان در اختراعات ثبت شده و...

نقشه سایت

تماس با ما

شرکت رهپویان دانش و فناوری فرا

تهران، کارگرشمالی، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ساختمان شماره دو، واحد ، 122، کدپستی:1439817435

021-88220629-86093362

info@rdfco.ir