تدوین اسناد ملی توسعه فناوری و نوآوری

امروزه خبرگان در کسب وکار، اقسام مختلف فناوری و نوآوری را به عنوان منابع کلیدی سازمانها میشناسند و معتقدند که مدیریت این منابع گرانبها نقش بسزایی در موفقیت سازمانها ایفا مینماید. از این رو شرکت فرا با استفاده از نظرات خبرگان و پژوهشگران این حوزه، فرایندها و نظام مدیریت فناوری و نوآوری را در سازمانها طراحی و پیادهسازی مینماید. این فرایندها در کنار یکدیگر مدیریت منابع فناوری و نوآوری را ممکن میسازند و به سازمانها این امکان را میدهند که با شناسایی فناوریهای مناسب، مسیرهای اکتساب را ارزیابی نموده و با بهترین روش فناوری مورد نظر را بهدست آورده و از آن بهرهبرداری نمایند.

رویکرد فرا

تحلیل وضعیت موجود:

در این بخش شرکت فرا، از منظر نظام توسعه ی فناوری و نوآوری، حوزه ی مورد نظر را ارزیابی کرده و بر اساس شاخص های استاندارد ملی و بین المللی به تحلیل وضعیت موجود و شناسایی چالش ها می-پردازد. عمده ابزارهای مورد استفاده در این بخش عبارتند از تحلیل پتنت، درخت فناوری، تحلیل چرخه عمر فناوری و ارزیابی فناوری و...


ارکان جهت ساز برنامه های ملی:

در این گام، بر اساس وضعیت موجود کشور، نظرات خبرگان و ترازیابی نمونه های موفق بین المللی، چشم انداز، اهداف، ارزش های بنیادین و سیاست های کلان توسعه علم و فناوری در حوزه ی فناوری مورد نظر تدوین می گردند.


راهبردهای ملی توسعه فناوری:

راهبردها یا همان استراتژی های توسعه ی فناوری، جهت گیری های کلان رفتارهای بازیگران را در دستیابی به اهداف نشان می دهند. این راهبردها در نتیجه ی تعامل با ذینفعان، ترازیابی نمونه های موفق و ارزیابی ظرفیت های بالقوه کشور تدوین خواهند شد.


برنامه های عملیاتی و نقشه راه توسعه فناوری:

در این مرحله شرکت فرا با استفاده از ارکان جهت ساز و راهبردهای ملی، به تدوین برنامه های عملیاتی یا اقدامات ملی می پردازد. در ادامه نیز جهت ارائه ی ابزارهای مناسب پیشبرد و نظارت بر فعالیت ها، نقشه راه رسیدن به اهداف را ترسیم می نماید.


شاخص های عملیاتی و سازوکار بروزرسانی نظارت بر سند:

موفقیت هر سندی تا حد زیادی به ارزیابی و پیگیری مستمر مسیر اجرای برنامه ها بستگی دارد. در این گام برای فراهم نمودن بستر مناسب ارزیابی و سنجش میزان موفقیت سند، شاخص های کلیدی عملکرد با توجه به وضعیت موجود در آن حوزه و موضوع مورد بحث تدوین می-شوند و ابزارهای لازم جهت ارزیابی و پایش آن ها توسعه داده می شود.

 

نقشه سایت

تماس با ما

شرکت رهپویان دانش و فناوری فرا

تهران، کارگرشمالی، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ساختمان شماره دو، واحد ، 122، کدپستی:1439817435

021-88220629-86093362

info@rdfco.ir