طراحی و پیاده سازی فرایندهای مدیریت فناوری و نوآوری

امروزه خبرگان در کسب وکار، اقسام مختلف فناوری و نوآوری را به عنوان منابع کلیدی سازمانها میشناسند و معتقدند که مدیریت این منابع گرانبها نقش بسزایی در موفقیت سازمانها ایفا مینماید. از این رو شرکت فرا با استفاده از نظرات خبرگان و پژوهشگران این حوزه، فرایندها و نظام مدیریت فناوری و نوآوری را در سازمانها طراحی و پیادهسازی مینماید. این فرایندها در کنار یکدیگر مدیریت منابع فناوری و نوآوری را ممکن میسازند و به سازمانها این امکان را میدهند که با شناسایی فناوریهای مناسب، مسیرهای اکتساب را ارزیابی نموده و با بهترین روش فناوری مورد نظر را بهدست آورده و از آن بهرهبرداری نمایند.

رویکرد فرا

وضعیت موجود فناوری و نوآوری سازمان و فرایندهای مربوطه

تیم متخصصین فرا تلاش خواهد داشت تا با استفاده از فرم‌های استاندارد و روش‌های علمی و اجرایی، به شناختی واقع‌بینانه از توانمندی‌ها وظرفیت‌های سازمان در حوزه فناوری و نوآوری رسیده و اهداف مناسب جهت طراحی نظام مدیریت فناوری ترازیابی و استخراج می‌گردند همچنین در این بخش سطح نوآوری سازمان اندازهگیری، داراییهای فناورانه ممیزی و در نهایت سطح موجود مدیریت فناوری و نوآوری در آن سازمان ارزیابی و اندازهگیری میشود.

معماری فرایندهای مدیریت فناوری و نوآوری

به طور کلی در سه دسته‌ی فرایندهای استراتژیک، عملیاتی و یادگیری فرایندهای مدیریت فناوری و نوآوری طراحی و پیاده‌سازی می‌گردند. برای طراحی و پیاده‌سازی این فرایندها از جدیدترین استانداردهای روز دنیا، از قبیل BPMN استفاده می‌گردد. با توجه به سطح آمادگی سازمان متبوع، فرایندهای مدیریت فناوری و نوآوری، با در نظر گرفتن انتظارات ذینفعان و بررسی چالشها و خواستهای سازمان طراحی و برنامهی اجرایی جهت پیادهسازی آنها تدوین میگردد.

شاخصهای کلیدی عملکرد؛ یادگیری سازمانی

بی‌شک سیستم‌ها و فرایندها در اثر تغییرات فضا و قواعد کسب‌وکار یا فعالیت‌ سازمان‌ها نیاز به ایجاد تغییر و انطباق یا بهتر شدن دارند. از این رو در این بخش از اجرای پروژه  متخصصین تیم فرا بهدنبال پیاده‌سازی سیستمی‌ منسجم و یکپارچه در جهت پایش سیستم و بهبود مستمر آن می‌باشد. در جهت پایدارسازی و ایجاد ظرفیت بهبود، کارکنان مرتبط با سیستم بایستی آموزش داده‌شوند و بتوانند به صورت خودکار عیوب را فهمیده و برطرف یا در مواقع لازم طرح بهبود سیستم را اجرایی نمایند. از این رو در تمامی مراحل مذکور تیم فرا به صورت دقیق اعضای سازمان را آموزش داده و سعی در ارتقای سطح توانمندی و دانشی منایع انسانی آن خواهد داشت.

نقشه سایت

تماس با ما

شرکت رهپویان دانش و فناوری فرا

تهران، کارگرشمالی، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ساختمان شماره دو، واحد ، 122، کدپستی:1439817435

021-88220629-86093362

info@rdfco.ir