طراحی/بازطراحی و بهبود فرایندهای سازمانی

اهمیت توجه به مدیریت اثربخش فرآیندهای سازمانی زمانی بیشتر آشکار می شود که دریابیم، پیوندی تنگاتنگ میان اقدامات سازمان برای مدیریت فرآیندها و توان سازمان برای دستیابی به استانداردهای کیفی وجود دارد. در واقع روش هاي استاندارد طراحي شده جهت ارزيابي فرآيندها، نقطه آغاز اجراي مديريت کيفيت فراگير در سازمان هستند. به بيان ديگر فعاليت هاي مربوط به مديريت فرآيندهاي سازماني، زيربناي مشترک بسياري از شيوه هاي نوين بهبود کيفيت همچون TQM، استاندارد هاي سري ISO و شش سيگما را تشکيل مي دهد.

مدیریت اثربخش فرآیندهای سازمانی در رویارویی با تلاطم های محیطی، اهمیتی ویژه می یابد. زیرا رقابت، پيشرفتهاي تکنولوژيکي و تغيير نيازهاي مشتريان با  ايجاد تغييرات بنيادين در  پارادايم هاي رقابتي، موجب بروز دگرگوني اساسي نحوه انجام وظایف سازمان می شوند. در این شرایط حفظ کارآیی سازمان مستلزم ایجاد تغییرات گسترده در فرآيندها و يا بازمهندسي فرآيندها کسب و کار خواهد بود. باز مهندسي فرآيندها را مي توان باز طراحي بنيادين فرآيندهاي سازماني در جهت توسعه و بهبود اين فرآيندها دانست.

در این خدمت شرکت فرا با حذف (فرآيندهاي تکراري و اضافي) و بازطراحي فرآيندها به منظور کاهش هزينه ها و افزايش اثربخشي عملکردي سازمان، بازمهندسي فرآيندها را انجام می دهد.

رویکرد فرا

شرکت فرا با بهره گیری از تجارب گذشته خود، گام‌های اصلی اجرای یک برنامه بازطراحی و بهبود فرایندهای سازمانی را بصورت اختصاصی در سازمان اجرا مینماید:

  • تحلیل کامل فرایندهای موجود
  • طراحی نقشه فرایندهای سازمانی
  • تدوین شناسنامه فرایندهای دارای اولویت
  • طراحی جریان‌های کاری فرایندهای مصوب
  • طراحی روش اجرایی فرایندهای مصوب

برهمین اساس، ابتدا فرایندهای موجود با استفاده از چک لیست ها، دیتاشیت ها و مصاحبه های عمیق با کارشناسان و مدیران هر بخش؛ فرایندهای موجود مورد تحلیل و آسیب شناسی قرار میگیرد. پس از آن روابط علی و معلولی کلیه فرایندها و ارتباط بین فرایندی در قالب نقشه فرایندهای سازمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و طراحی می شوند.

پس از این گام، شناسنامه کلیه فرایندهای اصلی سازمان طراحی می شوند. عمدتا این شناسنامه فرایندها تدوین شده و جریان های کاری فرایندها و روش های اجرایی و دستورالعمل های هر کدام از فرایندها ترسیم می شوند.

نقشه سایت

تماس با ما

شرکت رهپویان دانش و فناوری فرا

تهران، کارگرشمالی، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ساختمان شماره دو، واحد ، 122، کدپستی:1439817435

021-88220629-86093362

info@rdfco.ir