پادکست اینوهلث با موضوع نوآوری و فناوری حوزه سلامت هر سه شنبه ساعت 18 با مجری گری دکتر محمد نقی زاده منتشر می شود، مدت زمان این برنامه در حدود 20 دقیقه و شامل سه بخش می باشد، بخش اول اخبار حوزه سلامت، بخش دوم تحلیل یا مصاحبه، بخش سوم بررسی نظرات و کامنت های مخاطبین.

قسمت اول پادکست اینوهلث

قسمت اول پادکست اینوهلث، پادکست نوآوری و فناوری حوزه سلامت در دنیا چه پلتفرم هایی [...]

2 Comments

قسمت دوم پادکست اینوهلث

قسمت دوم پادکست اینوهلث، پادکست نوآوری و فناوری حوزه سلامت   نوآوری باز و توسعه [...]

قسمت سوم پادکست اینوهلث

قسمت سوم پادکست اینوهلث دلیل روی آوردن کشور های توسعه یافته به پلتفرم های جدید [...]

قسمت چهارم پادکست اینوهلث

قسمت چهارم پادکست اینوهلث در قسمت چهارم پادکست اینوهلث بشنویم: وضعیت روندهای بازار در حوزه [...]

قسمت پنجم پادکست اینوهلث

قسمت پنجم پادکست اینوهلث تاثیر شیوع بیماری کرونا بر فناوری های حوزه ی سلامت‌ چیست؟ [...]

قسمت ششم پادکست اینوهلث

قسمت ششم پادکست اینوهلث آیا واکسن های داخلی از تکنولوژی بومی بهره می برند؟ فناوری [...]

قسمت هفتم پادکست اینوهلث

قسمت هفتم پادکست اینوهلث با موضوع علوم انسانی و اجتماعی حلقه مفقوده نظام سلامت در [...]