اصول برنامه ریزی راهبردی و عملیات فناورانه برای شرکت های دانش بنیان

حضور موفق در محیط کسب وکار رقابتی و پرتلاطم امروز، نیازمند هوشمندی و تصمیم گیری های ساختارمند می باشند. یکی از الزامات اصلی برای ایجاد چارچوبی هوشمند و ساختارمند ایجاد روح راهبردی و یکپارچگی میان فعالیت های افراد است.

ادامه مطلب

مدیریت تجاری سازی و توسعه محصول جدید

تكنولوژي همواره باپيشرفت جامعه مرتبط بوده است و هيچگاه تا اين حد، بهبود و ارتقاي استانداردهاي زندگي را به تكنولوژي وابسته ندانسته اند. رونق اقتصادي كشورها ، صنايع و شركت ها به مديريت موثر تكنولوژي وابسته است. تكنولوژي، ثروت خلق مي كند. بهره برداري مناسب از تكنولوژي قويا بر قدرت رقابتي شركت تاثير مي گذارد و ديگر مسئله اي انتخابي نيست، بلكه مسئله بقاي شركت در بازار است.

ادامه مطلب

آشنایی با اصول و قراردادهای انتقال فناوری

با توجه به پیش بینی های صورت گرفته از حجم ورود فناوری به داخل کشور و افزایش ظرفیت بالقوه همکاری های فناورانه نیاز است تا شرکت های دانش بنیان با مبانی و اصول انتقال فناوری آشنا شده و بتوانند ملاحظات اصلی این حوزه را در مذاکرات خود رعایت نمایند.

ادامه مطلب

نقشه سایت