سیاستگذاری

برنامه ریزی و سیاستگذاری نظام سلامت ملی

نظام های ملی سلامت جهت دست یابی به خروجی های مطلوب به فن آوری های نوین و دانش بنیان وابسته هستند. ابزارها و تجهیزات پزشکی در حفظ و بهبود سلامت جامعه حایز اهمیت هستند.

سند ملی و نقشه راه توسعه فناوری لیزر و فوتونیک

ستاد توسعه ی فناوری لیزر، فوتونیک و ساختارهای میکرونی، در سال 1394 با هدف حمایت از ایجاد و توسعه ی فناوری های نوین این حوزه در کنار توسعه ی اقتصاد دانش بنیان ایجاد گردید. از وظایف اصلی این ستاد می توان به راهبری حوزه لیزر و فوتونیک، تجاری سازی فناوری ها، توسعه بازار لیزر و فوتونیک، ساماندهی حمایت ها و پشتیبانی منابع و در نهایت ترویج علم و توسعه ی منابع انسانی دانش بنیان اشاره نمود.

نقشه سایت