روز جمعه مورخ 18 مرداد ماه گزارش خبری مربوط به شرکت رهپویان دانش و فناوری فرا از اخبار سراسری ساعت 14 شبکه 1 سیما پخش شد.