دپارتمان تحول سازمانی

مدیریت منابع انسانی

سال انجام: 1391

برخی از خدمات انجام شده:

 • ارزیابی کلی و سریع نیروی انسانی و مکانیزم بازچینش
 • ارزیابی نیاز پروژه های تغییر سازمانی
 • طراحی راهکارهای رفع نیاز پروژه های تغییر سازمانی
 • مشاوره در پیاده سازی راهکارهای رفع نیاز منابع انسانی پروژه های تغییر سازمانی

مشاوره در طراحی ساختار سازمانی، استراتژی و مدیریت منابع انسانی

سال انجام: 1392

مشاوره مدیریت اجرای بازنگری فرآیندها، مدل حاکمیتی و ساختار سازمانی

سال انجام: 1396

برخی از خدمات انجام شده:

 •  استفاده از مدل های فرآیندی مورد تایید و معتبر جهانی مانند eTOM
 •  استفاده از ترازیابی شرکت های معتبر داخلی و خارجی
 • تطابق با ویژگی های داخلی و محیطی شرکت TCI و سطح بلوغ فرآیندی این شرکت براساس مدل CMM
 • همکاری نزدیک با واحدهای عملیاتی و راهبردی در شرکت TCI

ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص نظارت بر تدوین فرآیندهای کسب و کار

سال انجام: 1394

برخی از خدمات انجام شده:

 • بررسی وضعیت موجود فرآیندهای سازمانی مخابرات استان تهران
 • معماری فرآیندهای سازمانی
 • مکانیزم های عملیاتی سازی فرآیندهای سازمانی
 • نگاشت ساختار و فرآیند
 • تثبیت

مشاوره و ارائه فرآیندها و پیاده سازی طرح ساختار سازمانی و خدمات مشاوره مدیریت

سال انجام: 1392

برخی از خدمات انجام شده:

 • ارزیابی، تحلیل و آسیب شناسی جامع منابع انسانی شرکت
 • طراحی و تدوین چشم انداز و برنامه های مدیریت منابع انسانی رایتل
 • اصلاح و بهسازی ساختار سازمانی با توجه به استانداردهای بین الملل
 • طراحی و تدوین فرآیندهای کلان یکپارچه شرکت رایتل

مشاوره مدیریت جهت تدوین برنامه ریزی استراتژیک

سال انجام: 1393

برخی از خدمات انجام شده:

 • تدوین ارکان جهت ساز
 • ترسیم نقشه راهبردی
 • طراحی و پیاده سازی شاخص های کلیدی عملکرد
 • برنامه ریزی عملیانی

بازطراحی ساختار سازمانی و تطبیق شغل و شاغل هلدینگ و شرکت های تابعه

سال انجام: 1394

برخی از خدمات انجام شده:

 • بازنگری و به روزآوری ساختار و چارت سازمانی
 • بازنگری و به روزآوری شناسنامه مشاغل
 • شناسایی ویژگی های شایستگی های (دانش، مهارت، خصائص و تجارب) مورد نیاز کارکنان و مشاغل کلیدی سازمان
 • استخراج نیازهای توسعه ای (نیازسنجی آموزشی) مبتنی بر مدل های شایستگی مشاغل عمومی و کلیدی سازمان با هدف تحقق رویکرد آموزش مبتنی بر شایستگی (CBT) و برنامه توسعه فردی (IDP)
 • تطبیق شغل و شاغل و استخراج کلیه نیازهای توسعه ای و بهبود فردی، واحدی و سازمانی

طراحی و پیاده سازی نظام جامع منابع انسانی

سال انجام: 1395

برخی از خدمات انجام شده:

 • بازنگری و تدوین ساختار سازمانی
 • شناسایی، شرایط احراز، شناسنامه و شرح مشاغل ساختار جدید
 • تطبیق شغل و شاغل و ارزیابی عملکرد
 • ارزش گذاری مشاغل، ارزیابی شغل و شاغل و تعیین مسیر توانمندی
 • نظام یکپارچه حقوق و دستمزد و تعیین نحوه پرداخت

انجام خدمات مشاوره در امر توسعه نظام یکپارچه پیشگیری، شناسایی و مقابله با ریسک‌های تقلبات شرکت صنعت پخش مژده

سال انجام: 1397

برخی از خدمات انجام شده:

 • تحلیل رویکردهای سازمان در راستای مدیریت ریسک تقلبات
 • شناسایی و اولویت بندی ریسک های تقلبات در سازمان
 • استراتژی های پیشگیری و پاسخ دهی به ریسک های تقلبات در سازمان
 • ارزیابی چارچوب کنترل و پایش ریسک های تقلبات در سازمان
 • طراحی نظام کنترل و پایش تقلبات در سازمان
 • پایدار سازی نظام مدیریت تقلبات در سازمان

طراحی و پیاده سازی نظام جامع منابع انسانی

سال انجام: 1395

برخی از خدمات انجام شده:

 • بازنگری و تدوین ساختار سازمانی
 • شناسایی، شرایط احراز، شناسنامه و شرح مشاغل ساختار جدید
 • تطبیق شغل و شاغل و ارزیابی عملکرد
 • ارزش گذاری مشاغل، ارزیابی شغل و شاغل و تعیین مسیر توانمندی
 • نظام یکپارچه حقوق و دستمزد و تعیین نحوه پرداخت

شناخت و تدوین استراتژی سازمان اموال و املاک

سال انجام: 1391

برخی از خدمات انجام شده:

 • شناسایی و مستندسازی مصادیق تکنولوژی
 • ارزیایی وضع موجود مولفه ها و بررسی وضعیت رقبا
 • شناسایی واحدهای استراتژیک تکنولوژی و ارزیابی آنها
 • تحلیل SWOT و تعیین نقاط مطلوب فناوری
 • تدوین استراتژی تکنولوژی و برنامه های پشتیبان
 • ارائه سند برنامع استراتژیک تکنولوژی

مطالعات اجتماعی تکنولوژی با تاکید بر مقوله سلامت اجتماعی

سال انجام: 1390

پژوهش و طراحی فرآیندهای سازمانی و شاخص های کلیدی عملکرد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ایی

سال انجام: 1396

 • استفاده از مدل های فرآیندی مورد تایید و معتبر جهانی
 • استفاده از ترازیابی شرکت های معتبر داخلی و خارجی
 • تطابق با ویژگی های داخلی و محیطی سازمان راهداری و سطح بلوغ فرآیندی این سازمان براساس مدل CMM
 • همکاری نزدیک با واحدهای عملیاتی و راهبردی در سازمان راهداری

انجام خدمات مشاوره در امر مدیریت منابع انسانی

سال انجام: 1396

 • شناسایی ارکان جهت­ ساز و اصول پایه بازاریابی و فروش
 • شناسایی اجزای کلیدی محصول
 • گزارش ارزیابی و تحلیل بازار
 • ارزیابی و تحلیل رقبا
 • انتخاب بخش های دارای اولویت
 • تعیین اهداف بازاریابی و فروش
 • برنامه بازاریابی برای بخش های دارای اولویت

ارائه مشاوره مدیریت منابع انسانی

سال انجام: 1395

 • بازنگری و تدوین ساختار سازمانی
 • شناسائی، شرایط احراز، شناسنامه و شرح مشاغل ساختار جدید
 • تطبیق شغل و شاغل و ارزیابی عملکرد

طراحی و پیاده سازی فرآیندهای سازمانی ستاد و شرکت های تابعه

سال انجام: 1396

انجام خدمات مشاوره در زمینه یکپارچه سازی سیستم جبران خدمات

سال انجام: 1399

دپارتمان مدیریت تکنولوژی

مشاوره و نظارت بر انتقال دانش فنی و فناوری تولید صنعتی کاتالیست ATR

سال انجام: 1391

برخی از خدمات انجام شده:

 • نظارت بر تعیین اهداف، راهبردها
 • نظارت بر مذاکرات مقدماتی
 • نظارت بر امضای قرارداد انتقال دانش فنی
 • نظارت بر اجرای قرارداد
 • نظارت بر انتقال دانش فنی
 • نظارت بر تضامین

مشاوره و نظارت بر انتقال دانش فنی و فناوری تولید بیوایمپلنت های استخوانی، قلبی-عروقی، تاندون و لیگامان

سال انجام: 1391

برخی از خدمات انجام شده:

 • نظارت بر تعیین اهداف، راهبردها
 • نظارت شناسایی فناوری و تأمین کنندگان
 • نظارت بر ارزیابی دانش فنی و تأمین کنندگان
 • نظارت بر مذاکرات مقدماتی
 • نظارت انتخاب نهایی و خروجی مورد نظر پروژه
 • نظارت بر امضای قرارداد انتقال دانش فنی
 • نظارت بر اجرای قرارداد
 • نظارت بر انتقال دانش فنی
 • نظارت بر عملیات آغاز بکار کارخانه
 • نظارت بر خدمات پس از فروش

مشاوره و نظارت بر انتقال دانش فنی و فناوری تولید بیوایمپلنت های استخوانی، قلبی-عروقی، تاندون و لیگامان

سال انجام: 1391

برخی از خدمات انجام شده:

 • نظارت بر تعیین اهداف، راهبردها
 • نظارت شناسایی فناوری و تأمین کنندگان
 • نظارت بر ارزیابی دانش فنی و تأمین کنندگان
 • نظارت بر مذاکرات مقدماتی
 • نظارت انتخاب نهایی و خروجی مورد نظر پروژه
 • نظارت بر امضای قرارداد انتقال دانش فنی
 • نظارت بر اجرای قرارداد
 • نظارت بر انتقال دانش فنی
 • نظارت بر عملیات آغاز بکار کارخانه
 • نظارت بر خدمات پس از فروش

مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتوپاستور ایران

سال انجام: 1394

برخی از خدمات انجام شده:

 • بررسی وضعیت موجود فرآیندهای سازمانی مخابرات استان تهران
 • معماری فرآیندهای سازمانی
 • مکانیزم های عملیاتی سازی فرآیندهای سازمانی
 • نگاشت ساختار و فرآیند
 • تثبیت

شناسایی سرمایه های فناورانه و تدوین طرح تجاری محصولات موسسه رازی

سال انجام: 1395

برخی از خدمات انجام شده:

 • مستندسازی سرمایه های محصولات فناوری موسسه رازی
 • ارائه نرم افزار ثبت شناسنامه فناوری
 • تدوین ساختار تجاری سازی موسسه رازی
 • برنامه اتتقال تولید
 • تدوین طح امکانسجی و برنامه کسب و کار

تدوین فناوری های جدید فرآورده های بیولوژیک و واکسنهای دام، طیور و آبزیان طرح کلان عتف و مطالعات امکان سنجی تولید محصولات جدید

سال انجام: 1395

برخی از خدمات انجام شده:

 • شناسایی و مستندسازی سرمایه های فناورانه فراورده ها و واکسن های جدید کشور
 • تدوین کتابچه سرمایه های فناورانه فراورده ها و واکسن های جدید کشور با معرفی موسسه سرم سازی رازی
 • تدوین برنامه و مطالعات امکان سنجی 60 فراورده بیولوژیک و واکسن های جدید با معرفی مؤسسه

تدوین سند و نقشه راه مواد و ساخت پیشرفته در کشور

سال انجام: 1395

برخی از خدمات انجام شده:

 • مطالعات شناخت
 • تدوین ارکان جهت ساز سند
 • تدوین نسخه اولیه سند ملی فناوری مواد پیشرفته
 • نهایی سازی سند فناوری مواد پیشرفته

شناسائی، ارزیابی و ایجاد اطلس تکنولوژی برای مدیریت و ارتقاء تکنولوژی در واحد الفین پتروشیمی مروارید

سال انجام: 1396

برخی از خدمات انجام شده:

 • شناسائی فناوری هاوSTUهای تولید الفین و طبقه بندی آنها
 • پایش محیط فناورانه و فناوری های تولید الفین
 • تعیین سطح فناوری های موجود سازمان(براساس مدل اطلس تکنولوژی)و تحلیل شکاف
 • تهیه اطلس فناوری و نحوه اکتساب فناوری های مورد نیاز

تدوین استراتژی تکنولوژیک دارای اولویت در پروژه افزایش ظرفیت(Revamp)واحد الفین و طراحی و استقرار نظام مدیریت تکنولوژی در مجتمع پتروشیمی مروارید

سال انجام: 1397

برخی از خدمات انجام شده:

 • تدوین استراتژی تکنولوژی پتروشیمی مروارید
 • تدوین نقشه راه فناوری
 • ارزیابی فرایندهای مدیری فناوری در سازمان
 • طراحی نظام مدیریت فناوری
 • پایداری سازی و بهبود مستمر نظام مدیریت فناوری

توسعه ی نمونه ی الگوهای پیوست فناوری در قراردادهای صنعت گاز با رویکرد حداکثر انتقال و یادگیری فناوری در قرارداد های تجاری بین المللی

سال انجام: 1396

برخی از خدمات انجام شده:

 • تحلیل تحقیقات و تجربیات بین المللی در زمینه انتقال و یادگیری فناوری در قراردادهای تجاری بین المللی
 • بررسی انواع (فرمت های) قراردادهای بین المللی مهم در صنعت گاز و ویژگی های آن ها
 • پیاده سازی چارچوب مورد نظر در پروژه های منتخب

تدوین سند و نقشه راه فناوری لیزر، فتونیک و ساختارهای میکرونی در ایران

سال انجام: 1395

برخی از خدمات انجام شده:

 • گزارش تجارب گذشته
 • گزارش بازار لیزر، فتونیک و ساختارهای میکرونی در ایران و جهان
 • گزارش بازیگران حوزه لیزر، فتونیک و ساختارهای میکرونی
 • گزارش درخت فناوری لیزر، فتونیک و ساختارهای میکرونی
 • گزارش ارکان جهت ساز ستاد لیزر، فتونیک و ساختارهای میکرونی
 • گزارش اهداف و حوزه های دارای اولویت
 • گزارش راهبردهای حوزه فناوری لیزر، فتونیک و ساختارهای میکرونی در ایران
 • گزارش نقشه راه فناوری لیزر، فتونیک و ساختارهای میکرونی در ایران
 • گزارش ارزیابی سند و نظارت بر آن

نقشه راه توسعه زیست بوم نوآوری در حوزه جابجایی و حمل و نقل(با تاکید بر صنعت خودرو) به همراه اجرایی سازی برنامه های ترویج و توسعه نوآوری

سال انجام: 1397

برخی از خدمات انجام شده:

 • تحلیل حوزه های کارکردی و بازار خودروهای برقی تا سال 2025
 • تحلیل مدل های کسب و کار د رحوزه خودروهای برقی تا سال 2025
 • تحلیل قوانین و مقررات مرتبط با خودرو های برقی
 • تحلیل زیرساخت های مورد نیاز برای توسعه خودروهای برقی
 • تحلیل وضعیت موجود خودروهای برقی در ایران
 • طراحی زیست بوم نوآوری درخودروهای برقی در ایران
 • تعیین نقش های ستاد و معاونت علمی و فناوری در شکل دهی اکوسیستم نوآوی خودرو برقی
 • پیاده سازی برنامه ترویج
 • پیاده سازی برخی برنامه های توسعه نوآور

انتقال تکنولوژی از مراکز تحقیقاتی

سال انجام: 1397

استقرار نظام مدیریت تکنولوژی در مجتمع پتروشیمی نوری

سال انجام: 1397

برخی از خدمات انجام شده:

 • ارزیابی وضعیت فرایندهای نظام مدیریت فناوری در مجتمع پتروشیمی نوری
 • طراحی فرایندهای سطح استراتژی نظام مدیریت فناوری مجتمع پتروشیمی نوری
 • طراحی فرایندهای سطح عملیات نظام مدیریت فناوری مجتمع پتروشیمی نوری
 • پیاده سازی و اجرای پایش فناوری در مجتمع پتروشیمی نوری
 • تدوین استراتژی فناوری
 • پایدار‌سازی و بهبود مستمر سیستم

انجام خدمات مشاوره در زمینه مدل و ساختار مدیریت نوآوری هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سال انجام: 1399

برخی از خدمات انجام شده:

 • طراحی فرایندها، دستورالعمل ها و رویه‌ها در رابطه با نوآوری
 • تدوین استراتژی نوآوری
 • طراحی چارچوب حکمرانی هلدینگ بر شرکت های تابعه
 • طراحی داشبورد مدیریت نوآوری

تحلیل اقتصادی و امکانسجی ریومپ واحد فسژن

سال انجام: 1399

برخی از خدمات انجام شده:

 • بررسی و تحلیل تغییرات فنی
 • شناسایی سناریوهای بالقوه ریومپ
 • بررسی تغییرات فنی بر اساس هزینه ها و خروجی محصولات
 • انتخاب تکنولوژی مناسب برای ریومپ

پروژه طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت تکنولوژی

سال انجام: 1399

برخی از خدمات انجام شده:

 • ارزیابی وضعیت موجود مدیریت تکنولوژی
 • طراحی سطح راهبردی نظام مدیریت تکنولوژی
 • طراحی سطح عملیاتی نظام مدیریت تکنولوژی
 • پایش و رصد تکنولوژی های کلیدی
 • تعیین شکاف های تکنولوژیک
 • برنامه ریزی ارتقای فنی

پیش بینی روند تکنولوژی های کلیدی و تحلیل شکاف های تکنولوژی

سال انجام: 1399

برخی از خدمات انجام شده:

 • به روزرسانی مستندات تکنولوژی های کلیدی
 • ممیزی و ارزیابی سطح توانمندی تکنولوژی کلیدی
 • پایش و رصد تکنولوژی های کلیدی
 • تحلیل شکاف تکنولوژی های کلیدی

پروژه طراحی و پیاده سازی حاکمیت مدیریت تکنولوژی و نوآوری

سال انجام: 1399

برخی از خدمات انجام شده: 

 • ارزیابی وضعیت موجود سیستم مدیریت تکنولوژی در شرکت ملی گاز
 • طراحی سطح راهبری مدیریت تکنولوژی در شرکت ملی گاز و شرکت های تابعه
 • طراحی سطح عملیاتی مدیریت
 • پیاده سازی و اجرای پایش و ارزیابی تکنولوژی های کلیدی
 • طراحی و پیاده سازی سامانه اطلاع رسانی هوشمندی فناوری

پروژه طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت تکنولوژی

سال انجام: 1399

برخی از خدمات انجام شده: 

 • ارزیابی وضعیت موجود نظام مدیریت تکنولوژی
 • طراحی سطح راهبردی نظام مدیریت تکنولوژی
 • طراحی سطح عملیاتی نظام مدیریت تکنولوژی
 • اجرای دوره پایلوت نظام مدیریت تکنولوژی
 • پایش و رصد تکنولوژی های کلیدی

پروژه مشارکت در همرسانی ریورس پیچ

سال انجام: 1399

برخی از خدمات انجام شده:

 • شناسایی نیازهای صنعت
 • تبدیل نیاز ها به صنعت
 • خدمات مشاوره انتخاب تکنولوژی
 • خدمات تجاری سازی فناوری ها

دپارتمان توسعه کسب و کار

شناسایی سرمایه های فناورانه و تدوین طرح تجاری محصولات موسسه رازی

سال انجام: 1395

برخی از خدمات انجام شده:

 • مستندسازی سرمایه های محصولات فناوری موسسه رازی
 • ارائه نرم افزار ثبت شناسنامه فناوری
 • تدوین ساختار تجاری سازی موسسه رازی
 • برنامه اتتقال تولید
 • تدوین طح امکانسجی و برنامه کسب و کار

مطالعات امکان سنجی تولید محصولات جدید یولوژیک و واکسنهای دام، طیور و آبزیان

سال انجام: 1395

برخی از خدمات انجام شده:

 • شناسایی و مستندسازی سرمایه های فناورانه فراورده ها و واکسن های جدید کشور
 • تدوین کتابچه سرمایه های فناورانه فراورده ها و واکسن های جدید کشور با معرفی موسسه سرم سازی رازی
 • تدوین برنامه و مطالعات امکان سنجی 60 فراورده بیولوژیک و واکسن های جدید با معرفی مؤسسه

قرارداد مشاوره در زمینه تحلیل روندها و بازار جهانی واکسن

سال انجام: 1396

برخی از خدمات انجام شده:

 • شناسایی وضعیت موجود صنعت واکسن در کشور و موسسه رازی
 • تحلیل بازار جهانی واکسن
 • تحلیل پتنت‌های جهانی در حوزه واکسن

تدوین فناوری های جدید فرآورده های بیولوژیک در واکسن های دام، طیوروآبزیان طرح کلان عتف و مطالعات تولید محصولات جدید

سال انجام: 1395

برخی از خدمات انجام شده:

 • شناسائی و مستندسازی سرمایه های فناورانه فرآورده ها و واکسن های جدید کشور
 • تدوین کتابچه سرمایه های فناورانه فرآورده ها و واکسن های جدید کشور با معرفی موسسه سرم سازی رازی
 • تدوین برنامه و مطالعات امکان سنجی 60فرآورده بیولوژیک در واکسن های جدید

بررسی روندهای جهانی و طراحی اکوسیستم صنعت خودروی برقی در کشور

سال انجام: 1397

مشاوره در زمینه مستندسازی محصولات دانش بنیان

سال انجام: 1398

طراحی دستورالعمل و آیین نامه های اجرایی برنامه های اشتغال در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

سال انجام: 1398

تدوین استراتژی تکنولوژی و سبد محصولات

سال انجام: 1398

طراحی دستورالعمل ارزیابی صلاحیت پیمانکاران

سال انجام: 1398

طراحی و پیاده سازی فرایندهای کسب و کار

سال انجام: 1398

ارائه مشاوره در زمینه تجاری سازی و توسعه کسب و کار

سال انجام: 1399

شناسایی زمینه های توسعه فعالیت های کسب و کارهای نوین در راستای وظایف سازمان ملی زمین و مسکن

سال انجام: 1399

برخی از خدمات انجام شده:

 • توسعه نوآوری سازمانی
 • شناسایی مسائل سازمان
 • طراحی مدل کسب و کار

ارائه خدمات مشاوره در زمینه خدمات مرتبط با مدیریت فروشگاه های فرودگاهی

سال انجام: 1399

برخی از خدمات انجام شده:

 • کوچینگ و توسعه کسب و کار
 • طراحی مدل کسب و کار
 • مشاوره منابع انسانی برای جذب و استخدام

توسعه فناوری سیستم عامل دستگاه مالتی مدیای خودرو

طراحی مدل های کسب و کار نوآورانه در حوزه حمل و نقل شهری

سال انجام: 1399

سال انجام: 1399

برخی از خدمات انجام شده:

 • کوچینگ و منتورینگ
 • توسعه کسب و کار