افتخارات

مجوز دانش بنیان

مجوز کارآفرینی

ارتقاء مجموعه فرا از “برنامه پسارشد” به “برنامه توسعه”

کارآفرین برتر